ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ਡੇਲੀਹੰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੈਬਸਾਇਟਸ ਤੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੈਫ਼ਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਲੀਹੰਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੂਜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਸਿੱਧੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ yourfriends@dailyhunt.in ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ URL ਭੇਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।