ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਐਪ ‘ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰਾਬ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਪ ਨੂੰ ਪਲੇਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ YourFriends@dailyhunt.in ‘ਤੇ ਲਿਖੋ।