ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਐਪ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾੱਟ/ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ।

YourFriends@Dailyhunt.in ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ।