പ്രിയ യൂസര്‍, ഞങ്ങള്‍ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഇത് അഭിനന്ദനീയമായി കരുതുന്നില്ല. ഇത്തരം കണ്ടന്‍റുകള്‍ ആപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട്/ ലിങ്ക് അയച്ചു തരികയോ ചെയ്ത്, അവ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക.

YourFriends@Dailyhunt.in എന്ന വിലാസത്തില്‍ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക, ഞങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.