ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਨਾਇਟ ਮੋਡ ਆੱਪਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸੈਟਿੰਗਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਇਟ ਮੋਡ ਆੱਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।