અમે આપને જણાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે અમારી ઍપ પર અમારી પાસે નાઈટ મૉડ ઑપ્શન છે, ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. સેટિંગ્સ પર ક્લિક કરો તમે તેના માટે નાઈટ મૉડ ઑપ્શન જોઈ શકશો. આશા રાખીએ છીએ આનાથી મદદ મળી હશે.