ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ਡੇਲੀਹੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ਾੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ YourFriends@Dailyhunt.in ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ।