પ્રિય યુઝર, આ અનુભવ માટે અમે ક્ષમા માગીએ છીએ. ડેઈલીહન્ટ ખાતે અમે દરરોજ યુઝરના અનુભવમાં સુધારા કરવાની દિશામાં કામ કરીએ છીએ અને તમે આ મુદ્દો અમારા ધ્યાનમાં લાવ્યા એ પ્રશંસનીય છે. સ્ક્રીનશૉટ અથવા આર્ટિકલની લિન્ક સાથે વિગતો ઈમેઈલ દ્વારા YourFriends@dailyhunt.in પર કૃપા કરી શૅર કરો