તમારી ઍપમાં આવી કોઈ સમસ્યા હોય તો, કૃપા કરી આર્ટિકલ સાથે YourFriends@Dailyhunt.in પર અમારો સંપર્ક કરો. અમે શક્ય હશે એટલું જલ્દી તમારી મદદ કરવાનો ચોક્કસપણે પ્રયાસ કરશું.