ഞങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കില്‍, അത്തരം ആര്‍ട്ടിക്കിളുകള്‍ക്കൊപ്പം YourFriends@DailyHunt.in എന്ന ഇമെയില്‍ വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഞങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും.