ડેઈલીહન્ટ તરફથી શુભેચ્છાઓ. ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે એનિમેટેડ આઈકોન પર ક્લિક કરો તમને બે ઑપ્શન્સ મળશે. 1. તમારું નામ નાખો 2. તમારું યુઝરનેમ નાખો તમે જો આમાંના કોઈપણ ઑપ્શન પર ક્લિક કરશો તો તમને 3 ઑપ્શન્સ દેખાશે  1. મોબાઈલ નંબર સાથે સાઈન ઈન કરો 2. ફેસબુક સાથે સાઈન ઈન કરો 3. ગૂગલ સાથે સાઈન ઈન કરો આશા રાખીએ છીએ આનાથી મદદ મળી હશે.