અમે આપને જણાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે અમારી ઍપ પર અમારી પાસે સૅવ કરેલા આર્ટિકલ્સનું ઑપ્શન છે. તેના માટેનાં સ્ટૅપ્સ નીચે આપ્યાં છે. ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. તમને હિસ્ટ્રી/ ઍક્ટિવિટી/ સૅવ કરેલા એમ ત્રણ ટૅબ્સ દેખાશે. આશા રાખીએ છીએ આનાથી મદદ મળી હશે.