ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಾದ ಆರ್ಟಿಕಲ್‌ಗಳ ಆಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಹಂತಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ.
ಡೈಲಿಹಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟರಿ/ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ/ಸೇವ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದು ಎಂಬ ಮೂರು ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.