ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ സേവ്ഡ് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.

അതിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍.
മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അപ്പോള്‍ ഹിസ്റ്ററി/ആക്ടിവിറ്റി/ സേവ്ഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ടാബുകൾ കാണാൻ കഴിയും.

ഈ വിവരങ്ങള്‍ സഹായകമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.