ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. તેની સાવ નીચે તમને ફૉલોઈંગ અને બ્લૉક્ડ એમ બે ઑપ્શન્સ દેખાશે. તેને જોવા માટે ફૉલોઈંગ પર ક્લિક કરો.