മുകളിൽ ഇടത് കോണിലുള്ള ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

തൊട്ടു താഴെയായി ഫോളോയിംഗ്, ബ്ലോക്ക്ഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാനാകും.

ഇവയില്‍ ഫോളോയിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.