ಡೈಲಿಹಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಆಪ್ಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.