ആഡ്സ്

പക്ഷപാത പൂര്‍ണ്ണമായ പരസ്യം
പ്രിയ ഉപയോക്താവേ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാന്‍ ഇടവന്നതില്‍ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പാർട്ടിയെയോ മതത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. അത്തര...
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിൽ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്?
പ്രിയ യൂസര്‍, അസൗകര്യത്തിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സേവനം തടസ്സമില്ലാതെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് സൗജന്യമായിത്തന്നെ നല്‍കുന്നതിനുമായി ചി...
ആഡുകളുടെ എണ്ണം
പ്രിയ ഉപയോക്താവേ, നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ അസൗകര്യത്തിന് ഞങ്ങള്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സേവനം ഞങ്ങളുടെ സേവനം തടസ്സമില്ലാതെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഞങ്ങളുട...
പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവര്‍ക്കുള്ള വാർത്തകൾ/ പരസ്യങ്ങൾ
പ്രിയ യൂസര്‍, ഞങ്ങള്‍ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഇത് അഭിനന്ദനീയമായി കരുതുന്നില്ല. ഇത്തരം കണ്ടന്‍റുകള്‍ ആപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ...
പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവര്‍ക്കുള്ള വാർത്തകൾ/ പരസ്യങ്ങൾ
പ്രിയ യൂസര്‍, ഞങ്ങള്‍ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഇത് അഭിനന്ദനീയമായി കരുതുന്നില്ല. ഇത്തരം കണ്ടന്‍റുകള്‍ ആപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ...
വ്യാജ പരസ്യം
പ്രിയ യൂസര്‍, ഞങ്ങള്‍ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഇത് അഭിനന്ദനീയമായി കരുതുന്നില്ല. ഇത്തരം കണ്ടന്‍റുകള്‍ ആപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ...