ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಸರ್, ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ರನ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.