அன்பார்ந்த யூசரே, அசவுகரியம் ஏற்பட்டதற்கு வருந்துகிறோம். எங்களது சேவை மற்றும் ஆப்பை இலவசமாக இயக்க, சில நேரங்களில் விளம்பரம் காட்ட வேண்டியுள்ளது. 


உங்களது கருத்தை ஏற்று, சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் நிர்ணயித்த நேரத்திற்கு மட்டும் விளம்பரத்தை காட்ட முயற்சிக்கிறோம்.