ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਐਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਸੀਮਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਐਡ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।