પ્રિય યુઝર, આપને પડેલી અગવડ બદ્દલ ક્ષમા માગીએ છીએ. અમારી સેવા ચલાવવા માટે અને અમારી ઍપને નિઃશુલ્ક રાખવા માટે, કેટલીકવાર અમારે એડવર્ટાઈઝમેન્ટ ચલાવવી પડે છે. તમારી પ્રતિક્રિયાને અમે ધ્યાનમાં લેશું અને મર્યાદિત જગ્યાઓએ અને ઓછા સમય માટે તેમને ચલાવશું.