ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಸರ್, ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೀಸ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಪಡುತ್ತೇವೆ.