પ્રિય યુઝર, આપને થયેલી અસુવિધા બદ્દલ ક્ષમા માગીએ છીએ. અમારી સેવા ચલાવવા માટે અને અમારી ઍપને નિઃશુલ્ક રાખવા માટે, કેટલીકવાર અમારે એડવર્ટાઈઝમેન્ટ ચલાવવી પડે છે. તમારી પ્રતિક્રિયાને અમે ધ્યાનમાં લઈશું અને મર્યાદિત જગ્યાઓએ જ અને સીમિત સમય માટે તેમને ચલાવવાનો પ્રયાસ અમે ચોક્કસપણે કરશું.