പ്രിയ ഉപയോക്താവേ, നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ അസൗകര്യത്തിന് ഞങ്ങള്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സേവനം
ഞങ്ങളുടെ സേവനം തടസ്സമില്ലാതെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് സൗജന്യമായിത്തന്നെ നല്‍കുന്നതിനുമായി ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങള്‍ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവ പരിമിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലും പരിമിതമായ സമയത്തും മാത്രം കാണിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.