ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੀਮਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।