ಅಧಿಸೂಚನೆ

ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾಂಟ್
ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಸರ್, ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾಂಟ್‌ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಜನರು ನೀಡುವ ಫೀಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಆಧರಿಸಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿ...
ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್
ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಸರ್, ನಿಮಗಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಡೈಲಿಹಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯೂಸರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ...
ಹಾದಿತಪ್ಪಿಸುವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್
ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಸರ್, ನಿಮಗಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಡೈಲಿಹಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯೂಸರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ...