ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ?
ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ...
ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਹਾਂ, ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ...
ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ?
ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਐਪ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਫ...
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੋਂਟ
ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਇਸ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੋਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ੳਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ...
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਡਲਾਇਨ
ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ਡੇਲੀਹੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤ...
ਭ੍ਰਾਮਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ਡੇਲੀਹੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾ...