ਫੋਂਟ ਸਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੋਟਾ/ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡਿਟੇਲਸ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਬਣੇ 3 ਡਾੱਟਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ‘ਫੋਂਟ ਸਾਇਜ਼’ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਸਾਇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ।