ஃபான்ட் சைஸ் அதிகரிப்பது அல்லது குறைப்பது எளிதாகும். நியூஸ் விவரம் பக்கத்தில் காட்டப்படும் 3 புள்ளிகளை டேப் செய்து அதன் பிறகு ‘ஃபான்ட் சைஸ்’ மீது தட்டுக. அதில் காட்டும் 4 சைஸ்களில் ஒன்றை தேர்வு செய்க.