ఫాట్ సైజ్‌ను పెంచడం లేదా తగ్గించడం చాలా సులువు. న్యూస్ వివరాల పేజీలో కనిపించే 3 డాట్స్‌పై ట్యాప్ చేయండి, ఆ తర్వాత  ‘ఫాంట్ సైజ్’పై ట్యాప్ చేయండి. కనిపించే 4 సైజ్‌ల నుంచి ఎంచుకోండి.