ફૉન્ટ સાઈઝ વધારવા ઘટાડવાનું બહુ જ સરળ છે. ન્યૂઝ વિગતોના પૅજ પર દેખાડવામાં આવેલા 3 ટપકાં પર ક્લિક કરો અને પછી 'ફૉન્ટ સાઈઝ' પર ટૅપ કરો, દેખાડવામાં આવેલી 4 સાઈઝમાંથી પસંદગી કરો.