ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ವಿವರಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ 3 ಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ 'ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್' ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ 4 ಸೈಜ್‌ಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.