ഫോണ്ട് സൈസ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ എളുപ്പമാണ്. ന്യൂസ് ഡീറ്റയില്‍സ് പേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 3 ഡോട്ടുകളിൽ ടാപ്പുചെയ്യുക, തുടർന്ന് 'ഫോണ്ട് സൈസ്' ടാപ്പ് ചെയ്യുക. കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 4 സൈസുകളില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.