ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਟੈਂਟ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ YourFriends@Dailyhunt.in ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।