આના વિશે અમે અત્યંત દિલગીર છીએ. કોઈક વખત, પબ્લિશર્સ પાસેથી ન્યૂઝ કન્ટેન્ટ મેળવવામાં વિલંબ થતો હોવાનો અનુભવ અમને થાય છે અને આ કારણસર આ વિલંબ થતો હોય છે. ક્યારેક, આવું ટેક્નિકલ ખામીને કારણે પણ થતું હોય છે. બધા ન્યૂઝપેપર્સ અપડેટ થયા છે કે  નહીં એ તપાસવા માટે અમે સતત નજર રાખતાં હોઈએ છીએ. પણ તમારી નજર આવી કોઈ બાબત પર પડે, તો કૃપા કરી YourFriends@Dailyhunt.in પર અમને ઈમેઈલ મોકલી આપો અને અમે ઝડપથી આ બાબત ઉકેલી લઈશું.