ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਅਜਿਹੇ ਅਲਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਘਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆੱਫ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈ-ਬੁਕਸ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।