ഒരു വലിയ ന്യൂസ് പുറത്തുവരുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന അലേർട്ടുകളാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍. ഇത് ദേശീയമോ അന്തർദേശീയമോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നടന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രധാന വാർത്തയോ ആകാം. അല്ലെങ്കില്‍, ഞങ്ങളുടെ ഇബുക്കുകളിന്മേല്‍ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓഫറും ആകാം.