ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।