તમારી આસપાસના ન્યૂઝથી તમે અપડેટ રહો એવું અમે ઇચ્છતા હોઈએ છીએ, અને આથી આ નોટિફિકેશન્સ મોકલવામાં આવે છે. પણ તમને તેમની જરૂર ન હોય તો તમે ગમે ત્યારે તેને રોકી શકો છો.