உங்களைச் சுற்றி நிகழும் செய்தி பற்றி நீங்கள் அப்டேட்டாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, நாங்கள் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை அனுப்புகிறோம். ஆனால், உங்களுக்கு அவை தேவைப்படாதபோது, உடனே நிறுத்தவும் செய்யலாம்.