ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಕುರಿತು ನೀವು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.