ചുറ്റുമുള്ള വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കാന്‍ നിങ്ങൾക്ക് താല്‍പര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ അയക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നത് നിര്‍ത്താവുന്നതാണ്.