ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇ: 1. ਪੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸੈਟਿੰਗਸ ਆਇਕਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾੱਪ-ਅਪ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ।   (ਜਾਂ) 2. ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਐਪ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਡੇਲੀਹੰਟ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਆੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'Show notifications' ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ - YourFriends@Dailyhunt.in