ਹਾਂ, ਸਟਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਕੋਰ 3 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।