అవును. స్టార్ నెట్‌వర్క్స్ నుండి వచ్చే క్రికెట్ స్కోర్స్‌లో 3 నిమిషాల ఆలస్యం ఉంటుంది. దీనికి మా నిబంధనలు కారణం.