അതെ, സ്റ്റാര്‍ നെറ്റ്‌വർക്ക്സില്‍ നിന്നുള്ള ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറുകൾ 3 മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരമാണ്.