ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.