હા, સ્ટાર નેટવર્ક્સ પરના ક્રિકેટ સ્કૉર્સ 3 મિનિટ મોડા હોય છે. આ અમારી વચ્ચેની શરતો મુજબ છે.