ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਵਿਕਲਪ 1 ਸੁਰੱਖਿਆ >> ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਜਾਓ >> ਆਟੋ >> ਡੇਲੀਹੰਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ।


(ੳ) ਔਜ਼ਾਰਾਂ/ਫ਼ੋਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜਾਓ 


(ਅ)। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ


(ਸੀ) ਆਟੋ-ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ


(ਡੀ) 'ਸਮਰੱਥ' ਡੇਲੀਹੰਟ 


(ਜਾਂ)


ਵਿਕਲਪ-2- ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ - ਬੈਟਰੀ


'ਚੁਣੋ ਐਪਾਂ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ


'ਡੇਲੀਹੰਟ' ਐਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ


'ਬੈਟਰੀ ਸੇਵਰ' ਜਾਂ 'ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ


ਵਿਕਲਪ 3) ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰ >> ਐਪ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ >> 'ਡੇਲੀਹੰਟ' ਐਪ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ >> ਸਮਰੱਥ 


'ਐਪ ਸੂਚਨਾਵਾਂ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ


'ਡੇਲੀਹੰਟ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ


ਵਿਕਲਪ 4- ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ >> ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਾਂ >> 'ਡੇਲੀਹੰਟ' ਐਪ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਆਟੋਸਟਾਰਟ' ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ


ਵਿਕਲਪ 5- ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ 'ਸਿੰਕ' 'ਤੇ ਜਾਓ।


(ੳ) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 'ਸਿੰਕ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ


(ਅ) ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 'ਸਿੰਕ' ਅਤੇ 'ਵਾਈ-ਫਾਈ ਓਨਲੀ' ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ 'ਸਿੰਕ ਨਾਓ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ


ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।


ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ YourFriends@Dailyhunt.in ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਐਪ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ।


ਨੋਟ ਕਰੋ- ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਯੂਐਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ